ZMĚNY V HLÁŠENÍ VČELAŘŮ OD 1.1.2018

http://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely

HLÁŠENÍ O POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80 odst. 1 a 2:

(1)  Chovatelé včel předávají pověřené osobě údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.

NEREGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 1:

V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť. Tím není dotčena povinnost odeslat hlášení  o stavu k 1.září kalendářního roku.

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.

REGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 2:

V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě Hlášení umístění stanovišť.

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ

Výše uvedená hlášení je možné zasílat na adresu ČMSCH  nebo na e-mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz

ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě.

Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1.3.2018 k dispozici v registru půdy – LPIS.

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.

Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí postupem uvedeným na Portálu farmáře.

Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Spolupracující organizace:

Český svaz včelařů, o.s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1
Tel.: 224 934 082
Fax: 224 934 977

e-mail: info@vcelarstvi.cz

www.vcelarstvi.cz

Ke stažení

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb…

Citace: 428/2017 Sb. Částka: 152/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4949-4951 Rozeslána dne: 11. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. prosince 2017 Datum účinnosti od: 26. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 326/2004 Sb.
Předpis mění: 327/2012 Sb.
428

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů
a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slovo „některých“ nahrazuje slovem „dalších“.

2. V § 2 písm. e) se slovo „některými“ zrušuje.

3. V § 2 písm. g) se slova „větším než“ zrušují a slovo „svažující“ se nahrazuje slovy „nebo větším, svažující“.

4. V nadpisu § 3 se text „[K § 51 odst. 7 písm. d) zákona]“ nahrazuje textem „[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]“.

5. Na konci § 4 se doplňují věty „Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 C.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení sadby ošetřených přípravkem, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely.“.

7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.“.

9. § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

10. V nadpise § 9 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

11. V § 9 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)
identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný s uživatelem pozemku,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

12. V § 9 písm. d) se za slovo „název“ doplňuje slovo „přípravku“.

13. V § 9 písm. d) bodu 2 se slovo „předpokládané“ nahrazuje slovy „předpokládaná dávka a“ a slova „k aplikaci“ se nahrazují slovy „a způsob aplikace“.

14. V § 9 písm. e) se za slovo „označený“ vkládají slova „identifikačním číslem dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů nebo“ a slova „nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů“ se zrušují.

15. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

16. § 11 včetně nadpisu zní:

„Ochrana vodních organismů, zvěře a dalších
necílových organismů

[K § 51 odst. 8 písm. c) zákona]

§ 11

(1) Ochrana zvěře a necílových suchozemských obratlovců mimo zvěř se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.

(2) Při aplikaci přípravku ve formě granulí určeného pro hubení hlodavců (rodenticidů) a pro hubení slimáků a plzáků (moluskocidů) musí být zajištěno

a)
aplikování přípravku takovým způsobem, aby nedocházelo na povrchu půdy k tvorbě shluků nebo hromádek granulí, a

b)
neprodlené odstranění přípravku z povrchu půdy, nebo překrytí vrstvou zeminy, v případě jeho rozsypání nebo nedodržení požadavku podle písmene a).“.

17. § 12 se zrušuje.

18. Nadpis § 13 se zrušuje.

19. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Ochrana vodních organismů a dalších necílových organismů podle § 2 písm. f) bodů 1 až 3 se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.“.

20. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

21. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dodrženy, jestliže by ponechání neošetřené plochy pozemku mohlo zvýšit rizika související se zájmy chráněnými zákonem, zejména riziko zvýšení výskytu cílového škodlivého organismu, které by mohlo vést k nutnosti opakovaného ošetření přípravkem.“.

22. V § 13 odst. 3 se slova „stanovené na obalu přípravku“ nahrazují slovy „uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin“, na konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)
lesním pozemkem.“.

23. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu vodních organismů, ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin je možno zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona. Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin.“.

24. V § 13 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Je-li na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin uvedena ochranná vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, nelze tuto vzdálenost zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet.

(7) Dodržování ochranných vzdáleností uvedených na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin se nevyžaduje u trvalých kultur, zejména sadů, vinic a chmelnic, pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona.“.

25. V nadpisu § 14 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

26. V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 oC a nižší do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy odebírá krajská veterinární správa v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách krajská veterinární správa odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně odebere krajská veterinární správa vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů, popřípadě sedimenty dna o hmotnosti 2 kg. Ústav odebírá vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů, popřípadě vzorek zeminy z ošetřeného pozemku o hmotnosti nejméně 500 gramů, a to v případech šetření úhynu ryb v nádržích. Vzorky odebrané krajskou veterinární správou a Ústavem musí být označeny a zabaleny v pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 oC a nižší s výjimkou zeminy do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Nařízení Statní Veterinární Správy

Č. j. SVS/2017/118540-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. (1) a (2) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu
s platností pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Praha východ Reg.č. KÚ Název obce

Reg.č. KÚ Název obce

600601
Babice

752967
Srbín

620084
Černé Voděrady

757080
Struhařov u Mnichovic

631035
Doubek

761176
Svojetice

659312
Jevany

631221
Štíhlice

666467
Klokočná

765309
Tehov u Říčan

708097
Konojedy

765317
Tehovec

670162
Kostelec nad Černými Lesy

770612
Třemblat

671886
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

789046
Vyžlovka

687359
Louňovice

793795
Zvánovice

700321
Mukařov u Říčan

700339
Žernovka

a pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Kolín Reg.č. KÚ Název obce
Reg.č. KÚ Název obce

631205
Doubravčice

631213
Masojedy

736287
Hradešín

771376
Přehvozdí

Čl. 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Vyžlovka (č. KÚ 789046) v okrese Praha východ nařizuje KVS SVS pro Středočeský kraj mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezuje ochranné pásmo ve výše uvedených katastrálních území. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel Vyžlovka (č. KÚ 789046).
str. 2 z 3

Čl. 2
OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
(1) Veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma a v rámci ochranného pásma se zakazují.
(2) Pro přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může KVS SVS pro Středočeský kraj v odůvodněných případech povolit individuální výjimku na základě písemné žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsných vzorků měli. Přemísťovaná včelstva nebo matky musí být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením směsného vzorku měli ze stanoviště přemístění. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
(3) Všichni chovatelé včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních území, nahlásí písemně nejpozději do 30. 10. 2017 KVS SVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Kolíně, na adrese Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen ZO ČSV), následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti.
(4) Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních územích (dále jen KU), se nařizuje v souladu s tímto nařízením odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) nejpozději do 15. 02. 2018 KVS SVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Praze východ ( adresa Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2, tel. 222517520) nebo pracovišti v Kolíně (adresa Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI, tel. 621720077), vzorky úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 15. 12. 2017, a to na dobu nejméně 30 dnů Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae ) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu nebo v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti, na přítomnost spor původce moru včelího plodu.
(5) Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních území, se nařizuje odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) do 30. 8. 2018 KVS SVS pro Středočeský kraj pracovišti v Kolíně (adresa Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI), nebo pracovišti v Praze východ (adresa Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2, tel. 222517520) vzorky úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů na dobu nejméně 14 dnů. Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti.
(6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla nejpozději do 30. 4. 2018 a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění neprodleně uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj.
(7) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu, neprodleně uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj, která provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla a s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření, zejména plodových plástů s klinickými změnami na plodu a plástů s příškvary. Podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu trvá do doby, dokud
str. 3 z 3
dalším klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků k provedení bakteriologického vyšetření, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, nejsou potvrzeny negativní výsledky.
(8) Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám.
(9) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem.
(10) Tímto Nařízením se zrušuje Nařízení č.j.: SVS/2016/112051-S ze dne 20.9.2016 a Nařízení č.j.: SVS/2017/043846-S ze dne 07.04.2017

Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Benešově dne 5. 10. 2017

otisk úředního razítka
MVDr. Otto Vraný ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje,
ORP: Praha východ, ORP Český Brod
OÚ: Babice, Černé Voděrady, Doubek, Doubravčice, Hradešín, Jevany, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, Louňovice, Masojedy, Mukařov u Říčan, Přehvozdí, Struhařov u Mnichovic, Svojetice, Štíhlice, Tehov u Říčan, Tehovec, Třemblat, Vyžlovka, Zvánovice.