Nařízení Statní Veterinární Správy

Č. j. SVS/2017/118540-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. (1) a (2) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu
s platností pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Praha východ Reg.č. KÚ Název obce

Reg.č. KÚ Název obce

600601
Babice

752967
Srbín

620084
Černé Voděrady

757080
Struhařov u Mnichovic

631035
Doubek

761176
Svojetice

659312
Jevany

631221
Štíhlice

666467
Klokočná

765309
Tehov u Říčan

708097
Konojedy

765317
Tehovec

670162
Kostelec nad Černými Lesy

770612
Třemblat

671886
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

789046
Vyžlovka

687359
Louňovice

793795
Zvánovice

700321
Mukařov u Říčan

700339
Žernovka

a pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Kolín Reg.č. KÚ Název obce
Reg.č. KÚ Název obce

631205
Doubravčice

631213
Masojedy

736287
Hradešín

771376
Přehvozdí

Čl. 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Vyžlovka (č. KÚ 789046) v okrese Praha východ nařizuje KVS SVS pro Středočeský kraj mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezuje ochranné pásmo ve výše uvedených katastrálních území. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel Vyžlovka (č. KÚ 789046).
str. 2 z 3

Čl. 2
OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
(1) Veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma a v rámci ochranného pásma se zakazují.
(2) Pro přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může KVS SVS pro Středočeský kraj v odůvodněných případech povolit individuální výjimku na základě písemné žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsných vzorků měli. Přemísťovaná včelstva nebo matky musí být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením směsného vzorku měli ze stanoviště přemístění. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
(3) Všichni chovatelé včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních území, nahlásí písemně nejpozději do 30. 10. 2017 KVS SVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Kolíně, na adrese Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen ZO ČSV), následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti.
(4) Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních územích (dále jen KU), se nařizuje v souladu s tímto nařízením odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) nejpozději do 15. 02. 2018 KVS SVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Praze východ ( adresa Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2, tel. 222517520) nebo pracovišti v Kolíně (adresa Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI, tel. 621720077), vzorky úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 15. 12. 2017, a to na dobu nejméně 30 dnů Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae ) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu nebo v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti, na přítomnost spor původce moru včelího plodu.
(5) Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních území, se nařizuje odevzdat (buď přímo nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) do 30. 8. 2018 KVS SVS pro Středočeský kraj pracovišti v Kolíně (adresa Na Svobodném 160; 280 00 Kolín VI), nebo pracovišti v Praze východ (adresa Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2, tel. 222517520) vzorky úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Za účelem získání směsných vzorků úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů na dobu nejméně 14 dnů. Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae) musí každý takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou vyšetřeny v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti.
(6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla nejpozději do 30. 4. 2018 a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění neprodleně uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj.
(7) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu, neprodleně uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj, která provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla a s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření, zejména plodových plástů s klinickými změnami na plodu a plástů s příškvary. Podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu trvá do doby, dokud
str. 3 z 3
dalším klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků k provedení bakteriologického vyšetření, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, nejsou potvrzeny negativní výsledky.
(8) Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám.
(9) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem.
(10) Tímto Nařízením se zrušuje Nařízení č.j.: SVS/2016/112051-S ze dne 20.9.2016 a Nařízení č.j.: SVS/2017/043846-S ze dne 07.04.2017

Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Benešově dne 5. 10. 2017

otisk úředního razítka
MVDr. Otto Vraný ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje,
ORP: Praha východ, ORP Český Brod
OÚ: Babice, Černé Voděrady, Doubek, Doubravčice, Hradešín, Jevany, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, Louňovice, Masojedy, Mukařov u Říčan, Přehvozdí, Struhařov u Mnichovic, Svojetice, Štíhlice, Tehov u Říčan, Tehovec, Třemblat, Vyžlovka, Zvánovice.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *