Historie

Včelařský spolek v Českém Brodě byl založen dne 10. října 1867. Je druhým nejstarším spolkem tohoto zaměření v Čechách, po spolku chrudimském, který vznikl o tři roky dříve. Na vzniku obou těchto spolků měl velký podíl Štolmířský učitel Josef Čeněk Vykoukal. Byl vynikající teoretik, praktik, obětavý člověk včelařící v úlech stojanech s pohyblivým rozběrným dílem. Jeho osvětová práce spočívale hlavně v pořádání pravidelných čtvrtečních přednášek a praktických ukázkách včelaření. Jako místopředseda včelařského sjezdu, který se konal v roce 1869 v Kolíně, přednesl referát, týkající se zajištění chovu včel v našich zemích. V důsledkujeho pozdějšího jeho onemocnění činnost spolku na nějaký čas upadala a to až do příchodu další výrazné osobnosti, nejen našeho spolku samotného, ale i ostaního včelařského dění v Čechách vůbec. Tou osobou byl Josef Keberle, farář v Přistoupimi, zanícený včelař s hlubokými znalostmi a bystrý pozorovatel přírody. Jako činný spisovatel a redaktor byl dlouholetým předsedou Zemského ústředí včelařských spolků v Čechách, spoluzakladatelem Všeslovanského spolku včelařů (1909), předsedou Všeslovanského sjezdu v Moskvě (1912) a předsedou Svazu zemských ústředí včelařských spolků v ČSR (1918-1925). Činnost včelařských spolků stejně jako jiných organizací, negativně poznamenaly obě světové války. Například včelaři v té době museli povinně odvádět 2-3 kg medu od včelstva, aby získali „příděl“ 7 kg cukru na zazimování. Po dobu trvání posledních 146 roků měl českobrodský včelařský spolek mnoho členů dlouholetých, ale i těch, kteří včelařili jen krátce. V jeho čele se vystřídalo něklik obětavých, nezištných činovníků, na které s úctou vzpomínáme. Jak se měnily společenské podmínky, tak se zároveň měnil i počet včelstev. Pro malý příklad úvádím: na českobrodsku bylo v roce 1869 celkem 831 hlášených včelstev, v r. 1880 to bylo už 1451, dále v roce 1934 – 1109 a v r. 1958 bylo evidováno 1524, následně v r. 1985 – 778 včelstev. Pro úplnost uvedu současný stav českobrodské Základní organizace Českého svazu včelařů. Chováme cca 500 včelstev a členská základna je průběžně v počtu cca 57 včelařů. V novém století je stav včelstev stabilizovaný. Přirozený úbytek včelařů je nahrazován převážně mladými členy, mezi kterými jsou i ženy. Medné výnosy zaznamenaly výrazný nárůst zvláště v souvislosti s rozsáhlými osevy medodárných monokultur (řepka, slunečnice, hořčice). Pro srovnání – v r. 1909 byl průměrný výtěžek asi 6 kg na včelstvo, v roce 1984 již kolem 10 kg a v současnosti mezi 20 -40 kg na včelstvo. Nebezpečnému parazitárnímu onemocnění včel už po dlouhou dobu čelí chovatelé pravidelným ošetřováním. Kromě vyspělosti včelaře samotného má velký vliv počasí a také možnosti snůšky v okruhu doletu včel. Závěrem si jako příznivci chovů včel i ekologové přejeme, abychom v tomto ušlechtivém počínání nalezli dost našich následovníků pro zachování rovnováhy v přírodě a udržení kvality životního prostředí pro nás pro všechny.

 

Mgr. Miloš Dlabal

člen ZO ČSV Český Brod

zkrácená verze článku k 140. letům spolku