Povinnosti včelařů

1. každý nově příchozí člen ZO ČSV z.s. Český Brod, musí mít vybraného garanta na  dvouleté období.

2. při mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečných nákaz ( dlouhodobě varroáza, aktuálně mor vč. plodu,….) řídit se pokyny vydaných nařízení KVS (informace KVS, OÚ, ZO ČSV).

varroáza

·         Při přemísťování včelstev je nutné postupovad podle Nařízeních SVS

·         Povinné každoroční léčení a vyšetření měli (zajišťuje ZO ČSV, nebo veterinární lékař)

mor vč. plodu

·         Povinnost hlášení podezření na nákazu Krajské veterinární správě

·         Zákaz léčení

·         Zákaz přemísťování včelstev z ochr. pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma a do ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

3. Každoroční povinná registrace všech včelařů u ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ, a.s. s termínem do 15. září.

4. Povinnost každoročně do konce února hlásit ZO trvalé stanoviště včelstev a nové stanoviště včelstev 5 dnů před jejich přemístěním. (V případě, že chovatel nesplnil povinnost hlášení stanoviště na ZO nemá nárok na náhradu škod v případě otravy včelstev, naopak může být i pokutován za nesplnění povinnosti hlášení.)

5. Povinnost přihlásit se k registraci u ZO ČSV pokud máte včelstva na území této ZO a jste členem jiné ZO ČSV.

Oznamte ZO buď zde na webových stránkach, nebo Jednateli – Houžvička Ivan, tel: 725 961 302, email: ivanhou1@seznam.cz, Nákazovému referentu – Novotný Štěpán, tel: 776 266 098 chovatele včelstev, kteří nejsou členy ZO ČSV z.s. Český Brod a jejichž stanoviště včelstev jsou ve vašem okolí, dále včelstva neléčená na varroázu, opuštěné včelnice a včelíny s úly nezabezpečenými proti vnikání včel.

Pravidla přemisťování včelstev

Podle veterinárních předpisů je přemístění včelstev mimo území obce podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na Mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována.

Komentář: Povinnost vyšetření stanoviště včelstev při přemístění včelstev mimo území obce je stanovena Ministerstvem zemědělství v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014, a je závazná pro všechny chovatele včel. Přitom se nerozlišuje účel, pro který je včelstvo přemísťováno.

K vyšetření se zasílá směsný vzorek měli ze všech včelstev na stanovišti. Směsný vzorek však může obsahovat měl z maximálně 25 včelstev. Pokud je počet včelstev na stanovišti vyšší, zasílají se dva případně více vzorků.

Vyšetření hradí chovatel, respektive objednavatel laboratorního vyšetření.

Veterinární potvrzení k přemístění včelstev SVS nevydává. Dokladem o splnění povinnosti vyšetření včelstev na Mor včelího plodu je laboratorní protokol. Ten vystavuje příslušná akreditovaná laboratoř, která vyšetření provedla. Laboratorní protokol je chovatel povinen na vyžádání předložit kontrolním orgánům a uchovávat po dobu jednoho roku, v případě chovatele podnikatele pak po dobu 5 let.

Veterinární osvědčení podle § 6 odst. 1, písm. c) Veterinárního zákona (Zákon 166/99 Sb.) se vyžaduje jen k přemístění včel mimo území kraje. Veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete (včel) se vydá jen tehdy, jestliže byly u tohoto zvířete provedeny požadované zdravotní zkoušky.

Novela veterinárního zákona

Ve Sbírce zákonů vyšla v úterý 19. září 2017 novela veterinárního zákona. Jedná se o zákon 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novela významnou měrou rozšiřuje rozsah odborných veterinárních úkonů (např. při aplikaci léčiv), které může chovatel na svém hospodářství u jím chovaných hospodářských zvířat provádět sám. Současně zlepšuje i podmínky pro domácí porážky skotu. Na zákon bude navazovat vyhláška, která je ještě v legislativním schvalovacím procesu.